تبلیغات
سانتا گرافیک
سانتا گرافیک
گرافیک, طراحی گرافیک, گرافیک محیطی, طرح گرافیکی,تصاویر گرافیک, مقالات گرافیک,تبلیغات خلاق, آموزش فتوشاپ,گرافیک کامپیوتری,گرافیک


معرفی و آشنایی با بخش های مختلف در طراحی مجله و صفحه آرایی آن
مجله ها باید به گونه ای باشند كه دائماً بدون كمك تبلیغات به فروش برسند. هنگامی كه فرد در مجله فروشی ها به
هزاران مجله نگاه می افكند اهمیتی به ظاهر فیزیكی مجله داده می شود. تا آنجا كه صفحه آرائی و طراحی به هم
مربوط می شوند، روزنامه و مجله هم از جهاتی با یكدیگر شباهت دارند ولی، از جهت دیگر به طور چشم گیری با
هم متفاوتند. بدون تردید، عناصر بصری اساسی  در هر مورد  یكسان هستند: فضای سفید، تصاویر، نوع
نمایش، نوع متن و برخی تزئینات تایپوگرافی. حتی می توان گفت كه؛ وظایف اساسی در هر دو وسیله ارتباطی
یكسان است، مسلماً افرادی كه روزنامه و مجله را صفحه آرائی می كنند سعی در ترغیب و تداوم توجه خواننده ها
دارند. اما این گفته ی آخر بسیار ساده انگاری است. روزنام هها با حقایق سر و كار دارند و اشتیاق طبیعی برای
خواندن اخبار در وجود خواننده ها وجود دارد و آن ها را به آن سمت سوق می دهد. بیشتر مجله ها با سرگرمی،
و تجدید نظریات سر و كار دارند .درحالی كه روزنامه ها ممكن است.......
معرفی و آشنایی با بخش های مختلف در طراحی مجله و صفحه آرایی آن
مجله ها باید به گونه ای باشند كه دائماً بدون كمك تبلیغات به فروش برسند. هنگامی كه فرد در مجله فروشی ها به
هزاران مجله نگاه می افكند اهمیتی به ظاهر فیزیكی مجله داده می شود. تا آنجا كه صفحه آرائی و طراحی به هم
مربوط می شوند، روزنامه و مجله هم از جهاتی با یكدیگر شباهت دارند ولی، از جهت دیگر به طور چشم گیری با
هم متفاوتند. بدون تردید، عناصر بصری اساسی  در هر مورد  یكسان هستند: فضای سفید، تصاویر، نوع
نمایش، نوع متن و برخی تزئینات تایپوگرافی. حتی می توان گفت كه؛ وظایف اساسی در هر دو وسیله ارتباطی
یكسان است، مسلماً افرادی كه روزنامه و مجله را صفحه آرائی می كنند سعی در ترغیب و تداوم توجه خواننده ها
دارند. اما این گفته ی آخر بسیار ساده انگاری است. روزنام هها با حقایق سر و كار دارند و اشتیاق طبیعی برای
خواندن اخبار در وجود خواننده ها وجود دارد و آن ها را به آن سمت سوق می دهد. بیشتر مجله ها با سرگرمی،
و تجدید نظریات سر و كار دارند .درحالی كه روزنامه ها ممكن است سی آیتم یا بیشتر در هر صفحه، مطلب
داشته باشند، مجلات، اغلب چند صفحه را به یك مقاله اختصاص می دهند و هنگامی كه ظاهر مجلات مطرح
باشند؛ مورد توجه افراد نكته سنج تر قرار می گیرد. كاغذ نا مرغوب، تصویرسازی ضعیف، صفحات
سرهم بندی شده عموماً قابل قبول نیستند .حداكثر استفاده از تكنیك های گرافیكی در جذب خواننده، تنها یك
امر مطلوب برای مجله ها نیست بلكه، امری ضروری است. بنابراین، اگرچه قواعد تایپوگرافی و طراحی ممكن
است همانند باشند، ولی كاربرد آن ها باید متفاوت باشد. اصول صفحه آرائی مجلات به تبلیغات نزدیك تر است تا
به روزنامه ها .در هر مورد، تلاش فراوانی شده است تا بیشترین قدرت فروش از طریق استفاده از بهترین
تكنیك های بصری به دست آید.
مجله ها باید به گونه ای باشند كه دائماً بدون كمك تبلیغات به فروش برسند .هنگامی كه فرد در مجله فروشی ها
به هزاران مجله نگاه می افكند اهمیتی به ظاهر فیزیكی مجله داده می شود، مشخص می گردد و رمز كار؛
عكس های تمام رنگی، كاغذ مرغوب و تصویرسازی های پرزرق و برق هستند و این تأكید وقتی بیشتر آشكار
می شود كه مجله به هر دلیلی در موقعیت پرمخاطره ای بیفتد. مجلاتی كه در دهه های 50 و 60 د رمقابله با
تلویزیون به سختی ضربه خوردند، در استفاده افراطی از تایپوگرافی و تجربه های طراحی زیاده روی كردند.
این كه تا چه حد این گونه تغییرات در ظاهر مجلات می تواند در زنده نگه داشتن آن ها اثربخش باشد، مشخص
نیست، لكن تردیدی نیست كه استفاده قوی از تكنیك های گرافیكی در صورتی كه مجله ای بخواهد به حداكثر
موفقیت دست یابد امری ضروری است .دشوار است كه به توان بحث صفحه آرائی دوره ای و طراحی را در حد
اصول اساسی محدود كرد. با این وجود برقرار كردن ارتباط بین فرم فیزیكی و عملكرد مجله می تواند نقطه
شروعی برای پیشنهادات در طراحی مجله فراهم سازد كه بتواند با گذشت زمان موفق باشد.
اصل اول در صفحه آرائی مجله "عملكرد"
یافتن عملكردهای صفحه آرائی مجله ها نه دشوار و نه منحصر به فرد است. عملكردها به طور خلاصه عبارتند از:
1 (جلب نمودن سریع خواننده به مجله یا بخشی از آن
2 (تداوم توجه :تا خواننده بتواند و بخواهد مطالب ارائه شده را بخواند. هر صفح هآرائی، آشكارا باید در هر دو
زمینه موفق باشد. اگر توجه خواننده جلب نشود، شكست مطلق است، و اگر توجه فرد تداوم نیابد یا به دلیلی
خواننده از خواندن اجتناب كند، موفقیت عملكرد اول فاقد ارزش خواهد بود. شاید مهمترین عناصر جلب توجه؛
رنگ، عكس، تصویرسازی و عناوین باشد. ابزار جلب توجه هر چه كه باشد، عامل نگه دارند ی چشم باید سریعاً
كار خود را انجام دهد. یك خوانندهٔ بالقوه كه مجله را ورق می زند بیشتر از 10 ثانیه برای این كار وقت
نمی گذارد. اگر توجه او، در این مدت زمان جلب نشود، از آن م یگذرد. رنگ به طور اخص مؤثر است چون شخص
 look  و "نگاه"  life را در معرض عكس العمل سریع قرار می دهد .مجله های تصویری مانند "زندگی"
عكس ها را به عنوان اولین ابزار جلب توجه قرار می دادند. تأثیر آن ها در صفح هآرائی مجله ها آن قدر چشم گیر
بوده كه صدها مجله عمدتاً از عكس به عنوان جلب توجه استفاده می كنند. بسیاری از مجلات پشت سر هم برای
برای اغلب مقالاتشان از یك لی اوت استاندارد استفاده می كنند (عكس بزرگ با زیرنویس كه با تیتر و متن ادامه
چیدمان با این كلیشه برای اثربخش بودن مكرر به حد كافی ساده و قابل اجراست. life) می یابد) (تصویر مجله
فرمول عكس، زیرنویس، تیتر، متن در انواع مجلات موفق بوده، زیرا این فرمول برای همان دو هدف اصلی
ساختار مجله طراحی شده اند. این امر بستگی به یك عكس بزرگ جذاب دارد كه نگاه خواننده را به خود جلب
كند و در وهله دوم موضوع متن كه در ترتیبی منطقی قرار گرفته باشد تا بتواند توجه خواننده را حفظ نماید.
بعد از عكس می توان انتظار داشت كه خواننده برای توضیح به زیرنویس آن توجه كند، به وسیله عنوان، خواننده
ترغیب می شود و عنوان، مانند فلش او را به متن مقاله هدایت می كند.
سرتیتر ها یا عناوین، به ویژه هنگامی كه با فضای سفید زیادی همراه باشند می توانند توجه خواننده را به اندازه
كافی حفظ كند و در او اشتیاق ایجاد كند. سر تیترها و عنوان، همراه با عك سها و تصاویر بسیار مؤثرند و
هم چنین كار خود را هم به تنهائی انجام می دهند.
اصول مهم قابل ذكر دربارهٔ عناوین مجلات عبارتند از:
1 (آنها باید تا اندازه ای بزرگ شوند كه عناصر دیگر را تحت شعاع قرار دهند.
2 (باید فضای مفید زیادی اطراف آن ها ایجاد شود تا به وضوح، كنتراست را در آن ها به وجود آورد.
3 (برای جلب توجه كردن، می توان آن ها را به عنوان تصویر در نظر گرفت و می توانند در هر جا روی یك صفحه
یا دو صفحه مقابل هم مورد استفاده قرار گیرند. بسیاری از عناوین مجلات كوتاه هستند و باید در اندازهٔ بزرگ
3، نصف یا حتی كل / باشند تا مؤثرتر شوند (شرح تصویر ...) یك عنوان، اغلب برای ایجاد كنتراست مناسب به 1
فضای سفید صفحه نیاز دارد .دانشجوی روزنامه نگاری كه با ساختار روزنامه ها بار آمده نباید به فشرده كردن
عناوین به طوری كه حداقل فضا در روزنامه ها به آن عادت كرده تن در دهد. از سوی دیگر، وی باید بتواند طرز
تفكر خود را در مورد مكان عناوین در مقایسه با اولین كارهایش در صفحه آرائی مجله تغییر دهد. عناوین
می توانند در هر جای صفحه قرار گیرند به شرطی كه توان نمایشی كافی از لحاظ اندازه و فضای سفید را دارا
باشند. انتخاب نوع طراحی مجلات نیز به روش متفاوتی نیاز دارد. استفاده از طراحی یك دست برای روزنامه ها
ایده آل است اما، برای مجلات، یك نواخت به نظر می رسد. هم چنین، عناوین مجلات باید به عنوان تصاویر در نظر
گرفته شوند  هر كدام باید برای مقاله مورد بحث خود مناسب و در بسیاری از موارد با عناوین دیگر متفاوت
باشند، اگر دو مقاله شبیه هم نیستند عناوین آن ها هم نباید مشابه باشند. هم چنین معمول است كه بیشتر از
یك تایپ فیس در یك عنوان یك خطی، از دو صفحه روبه روی هم در مجله استفاده شود ولی كما بیش در
روزنامه ها چنین نیست
حفظ كردن خواننده:عملكرد دوم، حفظ كردن خواننده و كمك به او در خواندن، با به كار بستن اصول تایپوگرافی
خوب و صفحه آرائی انجام م یشود .
برخی از نكات قابل ذكر عبارتند از:
1 (خواندن مجله با حروف سن سریف، بزرگ یا ایتالیك برای خواننده مشكل است.(چكیده(
2 (خواندن مجله ای كه متن ها را مانند چینی ها از بالا به پائین نوشته، برای خواننده آمریكائی كه عادت دارد از
چپ به راست بخواند مشكل است. (چكیده(
3 (المان اصلی صفحه آرائی را در بالا سمت چپ قرار دهید. چه فضا یك صفحه باشد، چه دو صفحه رو به روی
هم .خواننده مطابق عادت از قسمت چپ بالا شروع می كند. این قانوت به كمك یك روش ارائه خاص می تواند
شكسته شود وقتی عنوان اصلی، عكس یا نقاط رنگی در محل دیگری در زمینهٔ صفحه آرائی است، حركت چشم
خواننده باید راهی را كه می خواهیم دنبال كند.
4 (زیرنویس ها را نزدیك تصاویر مربوط به خودشان قرار دهید. مطالب توصیف كننده تصاویر باید تقریباً بخشی از
تصاویر راتشكیل دهند. آن ها می توانند در دو طرف یا در پائین تصویر قرار گیرند، اما اگر ایجاد فضای سفید
بیش از حد، از تصاویر خود جدا شوند، دیده نمی شوند. شرح تصاویر فقط در صورت ضرورت باید در بالای آن ها
قرار گیرند، زیرا این مكان در جهت حركت طبیعی چشم قرار ندارد.
5 (پهنای ستون ها را طوری انتخاب كنید كه طول خطوط برای اندازه متن مورد استفاده مناسب باشد.
ستون های بسیار كم عرض یا بیش از حد پهن باعث بازداری خواننده می شود .
اصل دوم در صفحه آرائی مجله
قطع مجله: قطع (شكل و اندازه) مجله عنصری اساسی در صفحه آرائی است و تابع وسوس ههای هنری نمی باشد.
مجلات به طور قابل ملاحظه ای از لحاظ شكل و اندازه متفاوتند، از اندازه كوچك جیبی گرفته تا ابعادی همانند
نشریات زرد .
قطع یك مجله نتیجه یك یا چند مورد از سه موضوع زیر است:
1 (راحتی استفاده از آن
2 (هم خوانی محتوای مجله با قطع آن
3 (محدودیت های مكانیكی اندازه های چاپی.
و بسیاری از مجلات دیگر است. سهولت در "Reode, s Deigest" راحتی استفاده، مزیت اصلی اندازه جیبی
به دست گرفتن و انبار كردن، ب هویژه برای موضوعاتی مناسب است كه متن در درجه اول و تصاویر در درجهٔ دوم
اهمیت باشد .اندازه های بزرگ برای تأكید روی تصاویر، بهترین راه هستند زیرا، هرچه عكس ها بزرگتر باشد،
تأثیر آن ها بیشتر است. بسیاری از مجلات، متن و تصاویر را به اندازهٔ مساوی ارائه می دهند و از قطعی كه برای
8 در 11 اینچ یا در همین حدود. از آن جائی كه این اندازه مانند 2/ هر دو كافی باشد استفاده می كنند. یعنی 1
اندازه استاندارد كاغذ معمولیست، دسته بندی این صفحات آسان تر و ابعاد آن ها برای خواننده راحت تر است.
قطع اغلب مجله ها به صورت مستطیل عمودی است زیرا، قطع مستطیل افقی در حمل و نقل با مشكل مواجه
است.
اصل سوم: حواشی سفید (فریم ها(
حواشی سفید (فریم ها) در صفحه آرائی مجلات به دو دلیل نقش مهمی دارند: اولاً آن ها علامت هائی برای
خاتمه دادن و یا شروع كردن متون هستند. به طور مثال، سعی كنید حاشیه را از هر دو طرف نسخه چاپی مجله
بِبرید و بعد ببینید كه تا چه اندازه مطالعه متنی كه در دو طرف، فاقد حاشیه است، مشكل می شود. ثانیاً این
حواشی با احاطه كردن المان ها در صفحه با مرزهای سفید به جذابیت و یك دستی تك صفحه ها و صفحات
روبه روی هم كمك می كنند. بدین ترتیب آنها مانند یك قالب، اثر هنری را در بر می گیرند. حاشیه ها برای
محتوای متن ضروری هستند .نیاز خطوط به داشتن ابتدا و انتها، متن را به وجود حواشی در تك صفحه و دو
صفحه مقابل هم نیازمند می كند.
استفاده از بلید
بدون تردید تصاویر می توانند به دلایل زیر حواشی را قطع كنند:
1 (ایجاد تغییر در سرعت مطالعه
2 (ایجاد فضای بیشتر در صفحه با اختصاص دادن فضاهای حاشیه به فضای متن
3 (و شاید مهم تر از همه؛ دادن عظمت بیشتر به تصاویر؛ زیرا بدون حواشی، تصاویر ادامه دار به نظ ر می رسند.
اندازه دقیق حواشی و میزان گستردگی هر بلید به تصمیم بخش هنری مجله مربوط می شود .اما ب این وجود
قانون پذیرفته شده عمومی در بین چهار حاشیه یك صفحه و مركز بصری فضای صفحه آرائی ارتباط منطقی
ایجاد می كند. مركز بصری به قرار دادن حواشی كمك می كند: مركز بصری فضای صفحه آرائی اندكی بالاتر از
مركز هندسی آن است. قطرهای مستطیل مركز هندسی آن را می سازند، اما نقطه ای كه در واقع مركز به نظر
می رسد یك بیستم بالاتر از مركز صفحه است. متن صفح هها مطابق مركز بصری چیده شده اند. به عبارت دیگر
آن ها كمی بالاتر در صفحه قرار می گیرند. بنابر این حواشی ابتدا با قراردادن حاشیه پائینی به عنوان بزرگ ترین
حاشیه در صفحه تعیین می شوند و حاشیه ی خارجی، كوچك تر از پائین و بزرگ تر یا هم اندازه ی بالائی است.
حاشیهٔ وسطی یا عطف صفحه همیشه كوچك ترین حاشیه است زیرا، با حاشیه ی صفحه مقابلش با هم دیده
می شود. این نوار اگر بیش از حد پهن باشد ممكن است به یك دستی صفحه لطمه بزند. پهنا هنگامی كه مطالب
دو صفحه به هم مربوط نباشد می تواند مطلوب باشد اما مجلات معمولاً برای دو صفحه روبه روی هم طراحی
می شوند نه برای تك صفحه ای. مطابق قانون، حاشیه ی عطف به منظور ایجاد بالاترین یكپارچگی در صفحه نباید
بیشتر از نصف حاشیه پائینی باشد.
نكته: به خاطر بسپارید خواننده ها همیشه دو صفحه را با هم م یبینند. به استثنای جلد، همواره دو صفحهٔ روبه روی
مجله هم زمان دیده می شود. برای ایجاد سهولت در مطالعه، بهتر است كه صفحات روبه روی هم را مانند یك
بخش واحد طراحی كنیم، و هر صفحه باید با در نظر گرفتن صفحهٔ مقابلش طراحی شود. دو صفحهٔ مقابل هم
ممكن است واحد یكسانی نباشند، اما ناگزیر روی طراحی یكدیگر تأثیر می گذرند.
چیرگی بر عطف صفحه: به منظور ایجاد تأثیر در طراحی صفحات، مهارت در از بین بردن مانع طبیعی حواشی
عطف، ضروری به نظر می رسد .
دو صفحهٔ مقابل می توانند با استفاده از رو شهای زیر به صورت یكپارچه در آیند:
متن، تصاویر، رنگ، زمینه سفید و یا ابزارهای تایپوگرافی.
گستردن یك عنوان در عرض عطف، ارتباط مؤثری را به وجود می آورد اما، دقت فراوانی را می طلبد به طوری كه
به فضای بین حروف، صدمه ای وارد نشود. اگر عنوان، آن قدر بزرگ باشد كه عطف، بین كلمات قرار گیرد، اتصال
دو صفحه نباید در خوانائی عنوان اختلال ایجاد كند، به غیر از صفحه وسط محلات دوخت شده، در بقیه صفحات،
هم ردیفی عناصر دو صفحه در عرض عطف، با مشكل چاپی روبه رو می شود و در هنگام طراحی این گونه اتصال ها
باید، تخطی از برخی قوانین را مجاز شمرد. یك تصویر افقی كه از عطف می گذرد می تواند اتصال خوبی بین دو
صفحه برقرار كند، اما حواشی دو صفحه باید طوری شكسته شود كه دو بخش تصویر با یكدیگر مماس گردد.
مضمون عكس یا تصاویر تعیین می كند كه آیا انطباق به تصویر لطمه می زند یا خیر !اتصال مناسب، هم چنین
با ی كسری ا زتصاویر كه از عطف می گذرند میسر می شود، به طوری كه می تواند حواشی را تغییر ندهد و از عدم
انطباق تا حد زیادی می كاهد. نوارهائی از فضای سفید به تنهائی و یا با كمك تصاویر، می توانند دو صفحه را به هم
وصل كنند. همان طور كه مقررات، مرزها و خطوط نقط هچین و غیره، می توانند جهت افقی را در تقاطع صفحات
ایجاد كنند و مسلماً نیازی نیست كه به هم پیوستن صفحات مقابل هم مانند نمونه های ذكر شده بسیار آشكار
باشد، در واقع بیاد روش های ظریف تری جستجو نمود. در تولید تكنیك هائی كه یك تفكر خلاق می تواند به وجود
آورد محدودیتی وجود ندارد.
تأكید بر عطف
هنگامی كه دو صفحه رو به روی هم شامل دو موضوع متفاوت باشند. اتصال بین مطالب نباید برای خواننده
گیج كننده باشد. در صفحه آرائی بایستی با استفاده از عطف یا جداكننده های دیگر، روی متفاوت بودن موضوعات
در هر صفحه تأكید نمود. به جای آن، ممكن است فضای سفید در بخش عطف صفحه مورد نیاز باشد. مسلماً
به منظور این كه صفحات به عنوان واحدهائی جدا از هم مطرح شوند باید به هر كدام تضاد مناسب داده شود .موضوعات: آموزش گرافیک،  گرافیک مطبوعاتی،  مقالات گرافیک، 
برچسب ها: صفحه آرایی، طراحی مجله،

نویسنده : علی
آخرین مطالب
هدف ما جمع آوری کلیه ملزومات و اطلاعات مربوط به هنر گرافیک از مقالات گرفته تا سورس های متنوع گرافیکی به صورت یکجا و با کیفیتی بالا است.در صورت تمایل به حمایت از ما میتوانید وبلاگ ما رو با عنوان "سانتا گرافیک" لینک کنید.

شبکه های اجتماعی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظر شما در باره وجود لوگوهای آزار دهنده متعلق به سایتهای ایرانی روی تصاویر هنری و گرافیکی..؟
درج آگهی
خبرنامه
محصولات برتر
ابر برچسب ها

هنرهای تجسمی

هنرهای تجسمی

هنرهای تجسمی

هنرهای تجسمی